Podmienky internetového obchodu

Článok 1 DEFINÍCIE
1.1. Obchod – internetový obchod (e-shop), ktorého majiteľom je spoločnosť „TTCP Sp. z o.o. Sp.k.“ so sídlom v Krakove na adrese: ul. Siewna 34a, 31-231 Kraków, Poľsko, NIP (DIČ): PL6772347824, REGON (IČO): 121334227, zapísaná v obchodnom registri vedenom oblastným súdom Kraków-Śródmieście v Krakove, 11. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000853401 (ďalej len: „Predajca”).
1.2. Podmienky upravujú nákup a predaj tovarov, zásady poskytovania elektronických služieb, zásady registrácie a používania používateľských účtov. Podmienky sú dostupné na webovom sídle https://www.airdog.sk, kde si zákazník (ďalej len „Zákazník”) môže prečítať a prevziať aktuálnu verziu.
1.3. Kontaktné údaje: ul. Siewna 34a, 31-231 Kraków, Poľsko; tel. č.: +48 12 430 20 04; +48 12 633 09 58; e-mail: welcome@airdog.sk.
1.4. Výrobok – výrobky určené na čistenie vzduchu značky Airdog.
1.5. Spotrebiteľ – zákazník, ktorý je fyzickou osobou, ktorý s Podnikateľským subjektom uzatvára transakcie (ktorých spája právny vzťah), ktoré priamo nesúvisia s podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou danej osoby.

Článok 2 PREDMET POSKYTOVANIA
2.1. Airdog.sk je internetový obchod patriaci spoločnosti „TTCP Sp. z o.o. Sp.k.“, ktorá je výhradným distribútorom v Európe čističiek vzduchu spoločnosti „Airdog Silicon Valley Air Expert Inc.“
Naša firma sa podieľa na zavádzaní inovatívnych riešení v oblasti čistenia vzduchu, ktoré sú založené na technológii TPA®.
2.2. Právne vzťahy medzi Predajcom a Zákazníkom, ktoré nie sú priamo a zreteľne upravené v Podmienkach, podliehajú príslušnej legislatíve Poľskej republiky, bez narušenia ochrany, ktoré Spotrebiteľom zaručuje legislatíva daného štátu, v ktorom má Spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt (predovšetkým legislatíva Slovenskej republiky).

Článok 3 SPÔSOB KOMUNIKÁCIE SO ZÁKAZNÍKOM
3.1. Predajca komunikuje so Zákazníkom telefonicky alebo emailom. Zákazník sa môže obrátiť na Predajcu prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke, ako aj telefonicky volajúc na číslo: +48 12 430 20 04, ale emailom píšuc na adresu: welcome@airdog.sk.
3.2. Adresa Obchodu uvedená v článku.1.3. je tiež adresou na skladanie reklamácií Zákazníkom..
3.3. Obchod umožňuje:
3.3.1. založiť účet a možnosť jeho vedenia;
3.3.2. poskytovať informácie o Výrobkoch, ktoré sa dajú kúpiť v Obchode;
3.3.3. skladať objednávky osobami, ktoré Obchod používajú;
3.3.4. zapísať sa na odber Noviniek – prijímať na emailovú adresu informácie o novinkách a akciách v ponuke Obchodu;
3.3.5. prehliadať stránky vo verzii zakaždým prispôsobenej podľa požiadaviek daného zariadenia, ktoré umožňuje prehliadať webové stránky.

Článok 4 SKLADANIE OBJEDNÁVOK
4.1. Objednávky (ďalej len „Objednávky”) v obchode môžu skladať fyzické osoby, právnické osoby a organizačné zložky bez právnej spôsobilosti, ktoré majú zo zákona právnu spôsobilosť.
4.2. Výrobky v Obchode môžu nakupovať tak zaregistrovaní Zákazníci ako aj nezaregistrované osoby. Zákazník, ktorý sa registruje, odovzdáva údaje potrebné na registráciu, pričom uvedenie niektorých údajov môže byť dobrovoľné alebo vyžadované až v momente skladania Objednávky, zároveň súhlasí s Podmienkami a skladá iné, označené ako povinné, vyhlásenia zaznačením príslušných políčok (checkboxov). Zákazník sa zaväzuje, že svoje heslo nezverejní tretím stranám.
4.3. Zákazník, ktorý sa zaregistruje, získava prístup k svojmu účtu, ktorý umožňuje, podľa technických dispozícii Obchodu, okrem iného monitorovať históriu Objednávok, monitorovať status Objednávok.
4.4. Po stlačení tlačidla „Vložiť do košík“ sa Výrobok pridá do košíka Zákazníka. Nákupný košík Zákazníka sa dá prehliadať a meniť so zámerom objednania Výrobkov v ľubovoľnej chvíli počas vytvárania Objednávky.
4.5. Zákazník počas procesu nákupu vyberá spôsob platby a dodania tovarov, v súlade s možností, ktoré ponúka Predajca. Zákazník končí Objednávku stlačením tlačidla „Objednať“. Na zloženie Objednávky je potrebné súhlasiť s Podmienkami a inými povinnými vyhláseniami zaznačením príslušného políčka (checkboxu). V prípade, ak je formulár Objednávky vyplnený nesprávne, nedochádza k zloženiu Objednávky ani k uzatvoreniu dohody medzi Predajcom a Zákazníkom.
4.6. Zákazník zložením Objednávky potvrdzuje že bol náležite poinformovaný s veľkým predstihom o:
4.6.1. charakteristických vlastnostiach Výrobkov;
4.6.2. sumárnej cene, ktorú je zaviazaný zaplatiť Predajcovi;
4.6.3. podmienkach nákupu, ktoré sú uvedené v Podmienkach a súhlasí s nimi – ak zákazník nesúhlasí s ustanoveniami Podmienok, nemôže skladať objednávky.
4.7. Objednávka je po zložení registrovaná v systéme Obchodu, a Predajca súčasne zašle Zákazníkovi v priebehu 72 hodín:
4.7.1. potvrdenie Objednávky s informáciou o objednaných Výrobkoch;
4.7.2. poučenie Spotrebiteľa o práve na odstúpenie, vrátane formulára na využitie tohto práva;
4.7.3. poukázanie na obsah Podmienok, ktoré sú pltné a účinné v momente, keď Spotrebiteľ vytváral objednávku;
4.7.4. poukázanie na reklamačnú procedúru Predajcu..
4.8. Dohoda medzi Predajcom a Zákazníkom sa uzatvára v momente doručenia Zákazníkovi potvrdenia Objednávky v súlade s bodom 4.7 Podmienok. V prípade, ak by Zákazník zaplatil za Výrobky ešte predtým, a realizácia Objednávky nebude možná (predovšetkým vzhľadom na nedostatočné zásoby Výrobku), Predajca bezodkladne vráti zaplatenú sumu.
4.9. V prípade, ak Výrobku zahrnuté v Objednávke nebudú dostupné, Predajca poinformuje Zákazníka o tom, že Objednávka sa nedá zrealizovať. Nepotvrdená objednávka bude automaticky vymazaná. Objednávky sa realizujú podľa poradia, v akom boli zložené.
4.10. POZOR: Zákazník môže zaviesť prípadné úpravy Objednávky iba pred jej potvrdením a zaslaní. Každá nasledujúca Objednávka zložená na osobitnom formulári Objednávky sa považuje za osobitnú Objednávku.
4.11. Dohoda sa uzatvára s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku – náklady súvisiace s komunikáciou na diaľku nie sú zahrnuté v základnej sadzbe, a tieto náklady hradí Zákazník (v prípade internetového pripojenia podľa cenníka dodávateľa pripojenia, Predajca v tomto rozsahu neúčtuje žiadne dodatočné poplatky). Zákazník súhlasí s používaním komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní dohody.
4.12. Obsah a štruktúra Obchodu sú chránené autorskými právami. Kopírovanie údajov alebo informácií, a predovšetkým využívanie obsahu alebo jeho častí (vrátane Podmienok), ktoré sú zverejnené na stránkach, v iných prípadoch než tie, ktoré sú výrazne dovolené legislatívou, je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predajcu. Všetky ochranné známky a firemné názvy patria ich právnym majiteľom, a v servise Obchodu boli zverejnené na informačné účely.
4.13. Uvedenie ponúkaných Výrobkov Predajcom na webových stránkach sa nepovažuje za návrh uzatvorenia dohody (ponuku), a preto všetky tovary predstavené na webových stránkach majú výhradne iba informačný charakter a predstavujú pozvanie na zloženie Objednávky. Predajca nie je povinný uzatvoriť Dohodu týkajúcu sa tovarov objednaných Zákazníkom.
4.14. Tak dohoda o predaji, ako aj dohoda o poskytovaní elektronických služieb uzatvorená so Spotrebiteľom, môžu byť uzatvorené iba v slovenčine. Neexistuje minimálne trvanie záväzkov Spotrebiteľa, ktoré vyplývajú z týchto dohôd. V prípade, ak Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od dohody, trvanie záväzkov Spotrebiteľa, ktoré vyplývajú z dohody o predaji, trvá až do zaplatenia ceny Predajcovi.

Článok 5 PODMIENKY DODANIA
5.1. Podľa dostupnosti objednaného Výrobku a Zákazníkom zvolenej formy dodania, orientačný čas realizácie Objednávke je 4 až 8 pracovných dní. Zásielka je doručená Zákazníkovi väčšinou nasledujúci pracovný deň po zaslaní, v čase od 10:00 do 16:00. Podľa dostupnosti a popularity Výrobku môže byť čas realizácie dlhší. Zásielky zasielané v piatok sú väčšinou doručené v pondelok. Tovar môže byť doručený za dodatočný poplatok aj v sobotu. Zákazník môže sledovať zásielku prostredníctvom webových stránok kuriérskych služieb. Realizácia Objednávky sa týka územia Slovenska. V prípade doručenia Výrobku na adresu, ktoré je mimo tohto územia, Predajca sa skontaktujte so Zákazníkom s cieľom dohodnúť možnosti a prípadne podmienky doručenia zásielky. Obchod si vyhradzuje právo odmietnuť zrealizovať Objednávku zloženú Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, bez uvedenia príčiny, po predchádzajúcom poinformovaní Zákazníka.
5.2. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku a/alebo odstúpiť od dohody nákupu Výrobku zloženého Spotrebiteľom:
5.2.1. ak má Objednávka neštandardný charakter;
5.2.2. vzhľadom na nedostupnosť Výrobkov, prerušenie výroby alebo zavedenie výrobcom zmien, ktoré neumožňujú splniť záväzky Predajcu vyplývajúce z Objednávky ako aj v dôsledku zásahu vyššej moci;
5.2.3. v prípade, ak aj s najväčšou snahou, ktorá môže byť opodstatnene vyžadovaná od Predajcu, Predajca nedokáže doručiť Výrobky v lehote stanovenej v Podmienkach alebo v objednanej cene.
5.3. Ak Predajca odmietne Objednávku a/alebo odstúpi od dohody o nákupe Výrobkov, je povinný bezodkladne poinformovať Zákazníka a vrátiť sumu už zaplatenú za výrobok v priebehu 14 dní, ibaže sa Predajca a Zákazník dohodnú na výmene. V prípade náhrady je Predajca povinný doručiť tovar rovnakej kvality a za rovnakú cenu, ibaže sa Strany dohodnú inak

Článok 6 BEZPEČNOSŤ ZÁSIELKY
Podľa zvolenej formy doručenia, objednané Výrobky budú dodané priamo na určenú adresu overenou kuriérskou službou.
Objednaný tovar je zasielaný v originálnom balení a je dodatočne zabezpečený.

Článok 7 ZÁSADY ODBERU ZÁSIELKY
7.1. Pred príchodom kuriéra:
7.1.1. Zákazník čakajúci zásielku musí ešte pred príchodom kuriéra pripraviť vhodný nástroj, ktorým bude môcť prerezať pásky a vonkajšie balenie zásielky, aby mohol skontrolovať obsah;
7.1.2. ak si Zákazník pri objednávaní zvoliť formu platby „v hotovosti na dobierku“, musí pripraviť príslušnú sumu na zaplatenie.
7.2. V prítomnosti kuriéra:
7.2.1. keď príde kuriér, v jeho prítomnosti skontrolovať vonkajší stav zásielky;
7.2.2. potvrdiť a zaplatiť za zásielku;
7.2.3. rozbaliť a skontrolovať, či sa stav a obsah zásielky zhodujú s Objednávkou.
7.3. Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, je povinný v prítomnosti dopravcu (kuriéra) overiť, či Výrobok nie je poškodený. Základom prípadného vrátenia je protokol o škode, o ktorom hovoria podbody 7.4. a 7.5. Bez protokolu Predajca jednoznačne odmietne prípadné vrátenie.

7.4. v prípade, ak sa preukáže mechanické poškodenie alebo nezrovnalosť obsahu zásielky s Objednávkou, je potrebné požiadať kuriéra o spísanie protokolu o škode. Taký prípad je potrebné bezodkladne telefonicky nahlásiť Predajcovi a zaslať mu kópiu protokolu faxom alebo poštou.
7.5. V protokole škody musia byť uvedené nasledujúce údaje:
7.5.1. informácie o výstražných označenia, ktoré sú uvedené na vonkajšej strane (nálepky „opatrne sklo”, „hore-dole”);
7.5.2. informácie o zabezpečení zásielky z vonku a vo vnútri balenia (kartón, výplň, lepiaca pása alebo firemná páska);
7.5.3. informácie o poškodeniach (ktoré prvky a akým spôsobom boli poškodené).
7.6. Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, je povinný skontaktovať sa s Predajcom pred vrátením, s cieľom dohodnúť termín prevzatia Výrobku. Predajca objedná kuriéra na náklady Kupujúceho. Predajca neprijme vrátenie vykonané iným spôsobom.

Článok 8 NÁKLADY ZÁSIELKY
Náklady na zaslanie tovaru závisia od výberu formy platby a zakaždým sú uvedené na webovej stránke Obchodu, pri opise Výrobku.

Článok 9 PLATOBNÉ PODMIENKY
9.1. Ceny Výrobkov sú uvedené v EURách, vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov.
9.2. Zákazník má na výber nasledujúce formy platby:
9.2.1. platba v hotovosti kuriérskej službe na mieste dodania (platba na dobierku);
9.2.2. bankový prevod na účet Obchodu: Bank Zachodni WBK, SWIFT / SWIFT/BIC: PPABPLPK, IBAN: PL 46 1600 1013 1809 2611 1000 0002.
9.3. V prípade voľby spôsobu platby, ktorý je opísaný v bode 9.2.2., objednaný Výrobok bude zaslaný priamo po zaevidovaní platby na vyššie uvedenom účte. Zmeny účtu sa sledujú priebežne. V prípade, ak Predajca nedostane platbu na účet v priebehu 5 pracovných dní od zloženia Objednávky, Objednávka je automaticky zrušená.
9.4. Predajca si vyhradzuje právo zmeniť ceny Výrobkov v Obchode, zavádzať nové tovary do predaja, vyhlasovať a odvolávať akcie alebo upravovať tieto akcie. Tieto zmeny neovplyvňujú práva Zákazníka vyplývajúce z Objednávky alebo dohody.

Článok 10 KVALITA VÝROBKOV
Všetky Výrobky predávané v Obchode sú originálne, nové a plnohodnotné. Výrobky pochádzajú z legálnych zdrojov – najčastejšie od výrobku, generálneho distribútora, generálneho importéra, alebo sú získavané oficiálnym dovozom Predajcom. Všetky majú záruku stanovenú ich výrobcom.

Článok 11 ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE
Všetky výrobky v Obchode majú záruku. Záruka je platná spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok, faktúra), ktorý je potrebné predstaviť. Záruka, dĺžka jej trvania a spôsob jej realizácie závisia od podmienok stanovených konkrétnym výrobcom. Presné záručné podmienky sú stanovené v záručnom liste.

Článok 12 ODSTÚPENIE OD DOHODY

12.1. Spotrebiteľ, ktorý si kupuje Výrobok v Obchode má právo odstúpiť od uzatvorenej dohody s Predajcom v priebehu 14 (štrnástich) dní, bez žiadnych dodatočných nákladov okrem priamych nákladov na vrátenie. Právo na odstúpenie môže byť zrealizované zložením príslušného vyhlásenia, písomne poštou alebo emailom, pričom na zachovanie lehoty stanovenej v predchádzajúcej vete stačí, keď vyhlásenie bude zaslané pred uplynutím tejto lehoty na adresu uvedené v bode 1.3 Podmienok. Odstúpenie od Dohody môže byť vykonané s použitím formulára, ktorý tvorí prílohu Podmienok. Formulár je tiež zasielaný Spotrebiteľovi s potvrdením uzatvorenia dohody alebo doručený spolu s Výrobkom.
12.2. Lehota na odstúpenie od dohody uplýva 14 dní od:
12.2.1. uzatvorenia dohody, v prípade dohody o poskytovaní služieb alebo dohody o poskytovaní elektronických služieb, ktoré neboli dodané na fyzickom nosiči;
12.2.2. momentu, v ktorom Spotrebiteľ alebo ním ustanovená tretia osoba, okrem prepravcu, prevzala tovary, v prípade dohody, ktorej cieľom je predaj tovarov;
12.2.3. momentu, v ktorom Spotrebiteľ alebo ním ustanovená tretia osoba, okrem prepravcu, prevzala doručené tovary, ktoré boli doručené ako posledné, ak boli tovary objednané v jednej Objednávke, avšak boli doručené osobitne;
12.2.4. momentu, v ktorom Spotrebiteľ alebo ním ustanovená tretia osoba, okrem prepravcu, prevzala poslednú časť alebo kus, ak sa doručované tovary skladajú z niekoľkých dielov alebo kusov;
12.2.5. momentu, v ktorom Spotrebiteľ alebo ním ustanovená tretia osoba, okrem prepravcu, prevzala prvé doručené tovary, v prípade, ak sú tovary doručované viackrát v stanovenom čase.
V prípade, ak Zákazník využije právo na odstúpenie, Predajca vráti Spotrebiteľovi všetky zrealizované platby, vrátane nákladov na doručenie, okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z výberu iného než najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Predajcom. Predajca realizuje vrátenie bezodkladne, nie neskôr než v priebehu 14 (štrnástich) dní od prijatia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od dohody. Vrátenie sa realizuje takou formou platby, akú si zvolil Spotrebiteľ pri nákupe, ibaže Spotrebiteľ bude súhlasiť s inou formou, s ktorou nesúvisia pre neho žiadne dodatočné náklady. Platba bude vrátená so súhlasom Spotrebiteľa a – podľa jeho voľby – prevodom na určený bankový účet alebo poštovou poukážkou na uvedenú adresu.
12.3. Predajca môže pozastaviť vrátanie platieb, ktoré prijal od Spotrebiteľa dovtedy, kým nedostane naspäť Výrobok, alebo kým Spotrebiteľ nepredstaví doklad o zaslaní Výrobku, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
12.4. V prípade, ak Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie vráti Výrobok v priebehu 14 (štrnástich) dní od dňa odstúpenia. Spotrebiteľ hradí priame náklady na vrátenie Výrobku.
12.5. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie, o ktorom hovorí vyššie uvedený bod. 12.1, v prípade nasledovných dohôd:
12.5.1. o poskytovaní služieb, ak Podnikateľský subjekt v plnej miere vykonal službu so zreteľným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol poinformovaný pred začatím poskytovania služby, že po vykonaní služby Podnikateľským subjektom, stratí právo na odstúpenie od dohody;
12.5.2. v ktorej cena alebo odmena závisí od notovaní na finančných trhoch, ktoré Podnikateľský subjekt nekontroluje, nemôže ovplyvniť, a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od dohody;
12.5.3. v ktorej predmetom dohody je neprefabrikovaná vec, vyrobená podľa špecifikácie Spotrebiteľa, alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
12.5.4. v ktorej predmetom dohody je vec, ktorá sa prirodzene rýchlo kazí, alebo bo krátku dobu spotreby;
12.5.5. v ktorej predmet dohody je vec doručovaná v zaistenom (zaplombovanom) balení, ktorá sa po otvorení balenia nemôže vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bolo balenie otvorené po doručení;
12.5.6. v ktorej predmet dohody sú veci, ktoré sa po doručení, vzhľadom na svoj charakter, neodpojiteľne spájajú s inými vecami;
12.5.7. v ktorej Spotrebiteľ zreteľne žiadal, aby Podnikateľský subjekt k nemu prišiel s cieľom súrnej opravy alebo údržby; ak Podnikateľský subjekt dodatočne poskytuje iné služby než tie, ktorých vykonanie Spotrebiteľ žiadal, alebo dodáva iné veci než náhradné diely nevyhnutné na vykonanie opravy alebo údržby, Spotrebiteľ má právo odstúpiť od dohody iba čo sa týka dodatočných služieb alebo vecí;
12.5.8. uzatvorených verejnou dražbou.
12.6. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zmenšenie hodnoty Výrobkov spôsobené používaním výrobkov iným spôsobom než je nevyhnutný na zistenie charakteru, vlastností a funkčností Výrobkov.

Článok 13 REKLAMAČNÁ PROCEDÚRA A ALTERNATÍVNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV
13.1. Reklamácie vyplývajúce z ručenia za chyby predanej veci môžu byť nahlasované Predajcovi písomne poštou alebo emailom na adresy, ktoré sú uvedené v bode 1.3 Podmienok. Reklamácia musí obsahovať:
13.1.1. označenie Zákazníka a jeho identifikačné údaje;
13.1.2. Označenie výrobku, ktorého sa týka reklamácia;
13.1.3. opodstatnenie s poukázaním nezrovnalostí.
13.2. Predajca posúdi reklamáciu v lehote 14 dní od jej zloženia a poinformuje Spotrebiteľa o spôsobe ďalšieho postupu. Predajca urobí všetko, aby reklamácie boli posudzované bez nepotrebného meškania.
13.3. Počas trvania reklamačného procesu, Predajca môže požiadať o dodatočné vysvetlenia, dokumenty, alebo overiť identitu Zákazníka a priebeh udalosti, ktorá je reklamovaná. Predajca po posúdení reklamácie poinformuje osobu skladajúcu reklamáciu o jej pozitívnom alebo negatívnom posúdení (pričom odmietnutie reklamácie bude obsahovať aj opodstatnenie tohto odmietnutia).
13.4. V prípade, ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, kým Predajca posúdil jeho reklamáciu, alebo ak je presvedčený, že Predajca porušil jeho práva, má právo zložiť námietku, tzn. odmietnuť rozhodnutie Predajcu a požiadať ho o zadosťučinenie píšuc na emailovú adresu wsparcie@airdog.sk. Ak Predajca negatívne posúdi námietku Spotrebiteľa alebo neodpovie na ňu v priebehu 30 dní od dňa jej zaslania Spotrebiteľ, ktorý má miesto zvyčajného pobytu na území Slovenskej republiky má právo zložiť žiadosť o zahájenie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu ADR (Alternative Dispute Resolution) – ďalej len „subjekt ADR” na základe zákona Slovenskej republiky č. 391/2015 o alternatívnych spôsoboch riešenia spotrebiteľských sporoch a o zmenách niektorých právnych aktov v znení neskorších predpisov. Subjektami ADR sú orgány a oprávnené právnické osoby v súlade s § 3 zákona o ADR, ktorých výkaz vedie príslušný úrad štátnej správy (https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov). Návrh môže byť Spotrebiteľovi predložený v súlade s § 12 zákona o ADR.
13.5. Spotrebiteľ tiež môže zložiť sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
13.6. Alternatívne spôsoby riešenia sporov sa týka výhradne iba sporov medzi Spotrebiteľom a Predajcom, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej dohody alebo s ňou súvisia. Alternatívne spôsoby riešenia sporov sa týkajú výhradne iba dohôd uzatváraných na diaľku, a netýkajú sa sporov ktorých hodnota nepresahuje 20 EUR: Subjekt ADR môže od Spotrebiteľa požadovať poplatok za zahájenie alternatívneho riešenia sporu v maximálnej výške 5 EUR s DPH.

Článok 14 PODROBNÉ USTANOVENIA SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB PREDAJCOM
14.1. Podmienky predstavujú podmienky poskytovania elektronických služieb.
14.2. Na prehliadanie Obchodu a na spoluprácu s IT systémom, ktorý používa Predajca, je potrebné:
14.2.1. zariadenie umožňujúce prehliadanie webových stránok s prístupom na internet, minimálne rozlíšenie v akom sú dostupné responzívne webové stránky Obchodu je: 1024 x 768;
14.2.2. webový prehliadač v najnovšej stabilnej verzii poskytovanej výrobcom: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
14.2.3. aktívna podpora koláčikov (súborov cookies), a tiež nainštalované príslušné rozšírenia prehliadača umožňujúce obsluhu Java, JavaScript, Adobe Flash;
14.2.4. vypnutý softvér blokujúci vykonávanie vyššie spomenutých skriptov;
14.2.5. aktívna emailová schránka;
14.2.6. softvér umožňujúci otváranie súborov vo formáte .pdf (napr. Adobe Acrobat Reader), v ktorom Predajca odovzdáva niektoré informácie, napríklad Podmienky.
14.3. Dohoda o poskytovaní elektronických služieb sa uzatvára v momente zaregistrovania účtu osobou, ktorá používa Obchod, alebo súčasne so zložením Objednávky bez nutnosti registrácie, alebo uvedením emailovej adresy s cieľom odoberať Novinky.
14.4. Dohoda o poskytovaní elektronických služieb sa uzatvára na neurčitú lehotu a môže byť ukončená v súlade s príslušnou legislatívou, a tiež – v takom rozsahu, v akom to platná legislatíva umožňuje – zaslaním vyhlásenia o ukončení dohody o poskytovaní elektronických služieb Predajcovi, s použitím kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v bode 1.3 Podmienok. Ukončenie Dohody, inej než dohody o zasielaní Noviniek, je totožné s odstránením účtu.
14.5. Je zakázané, v rámci používania Obchodu a iných elektronických služieb poskytovaných Predajcom, aby Zákazník zverejňoval nelegálny obsah, porušujúci dobré meno alebo majetkové autorské práva tretích osôb, alebo porušujúci akýmkoľvek spôsobom platné spoločenské a etické normy, zásady spoločenského spolužitia v internete. Predovšetkým je zakázané:
14.5.1. propagovať totalitné režimy, symboly, ktoré s nimi súvisia, podnecovanie k nenávisti alebo k trestným činom;
14.5.2. zverejňovať vulgárny obsah, obsahujúci vulgarizmy alebo obsah všeobecne považovaný za urážlivý;
14.5.3. zverejňovať a používať osobné údaje alebo obrazy iných osôb bez príslušného oprávnenia;
14.5.4. šíriť škodlivý softvér;
14.5.5. zverejňovať obsah propagujúci používanie drog, psychoaktívnych látok, alkoholu alebo hazardu, a tiež akékoľvek iné správanie, ktorého propagácia je zakázaná;
14.5.6. konať so spamerským charakterom, a tiež konať s príznakmi nekalej konkurencie alebo nekalej trhovej praxe;
14.5.7. zverejňovať obsah znevažujúci dobé meno alebo renomé Predajcu alebo tretích osôb;
14.5.8. zverejňovať odkazy na stránky a súbory obsahujúce vyššie spomenutý obsah.
14.6. Je zakázané vykonávať voči Obchodu akékoľvek penetračné testy, bezpečnostné testy, pokúšať sa prelomiť ochrany, ako aj akékoľvek konanie hekerského charakteru.
14.7. Zákazník zodpovedá za obsah, ktoré zverejňuje v Obchode. V prípade, ak Zákazník zverejní v Obchode nelegálny obsah alebo obsah zakázaný Podmienkami, Predajca má právo odstrániť ich, a tiež má právo na tomto základe vypovedať dohodu o poskytovaní elektronických služieb s okamžitou platnosťou.
14.8. Postup reklamačného konania, ktoré sa týka elektronických služieb, je nasledovný:
14.8.1. osoby, ktoré sú odberateľmi danej služby, môžu skladať reklamácie týkajúce sa elektronických služieb poskytovaných Predajcom; reklamácie sa skladajú písomne na poštovú alebo na emailovú adresu, ktoré sú uvedené v bode 1.3 Podmienok;
14.8.2. reklamácia musí obsahovať:
14.8.2.1. označenie Zákazníka a jeho identifikačné údaje;
14.8.2.2. označenie služby, ktorej sa reklamácia týka;
14.8.2.3. opodstatnenie s poukázaním nezrovnalostí.
14.9. Reklamácie budú posúdené v lehote 14 dní od ich prijatia.
14.10. Počas trvania reklamačného procesu, Predajca môže požiadať o dodatočné vysvetlenia, dokumenty, alebo overiť identitu Používateľa a priebeh udalosti, ktorá je reklamovaná.
14.11. Predajca po posúdení reklamácie poinformuje osobu skladajúcu reklamáciu o jej pozitívnom alebo negatívnom posúdení (pričom odmietnutie reklamácie bude obsahovať aj opodstatnenie tohto odmietnutia).
14.12. Predajca tiež poinformuje o dostupnosti platformy ODR (na online riešenie sporov), ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr, ako aj o možnosti použitia platformy ODR na riešenie sporov.
14.13. Predajca týmto informuje, že:
14.13.1. používanie elektronických služieb prostredníctvom internetu je späté s rizikom. Základným ohrozením je možnosť infikovania IT systému napr. vírusmi, chrobákmi, trójskymi koňmi ap. Aby ste predišli týmto ohrozeniam, odporúčame, aby osoby, ktoré používajú Obchod, nainštalovali na svojom zariadení antivírusový softvér, a aby ho priebežne aktualizovali.
14.13.2. Predajca zavádza do IT systému, ktorý používa osoba, ktorá využíva Obchod, „koláčiky”, tzn. malé fragmenty textu, prostredníctvom ktorých internetový servis zasiela do prehliadača a ktoré prehliadač zasiela naspäť pri nasledujúcich návštevách daného sídla. „Koláčiky” sa používajú predovšetkým na udržiavanie relácie, napr. vygenerovaním a zaslaním dočasného identifikátora po prihlásení. Avšak môžu sa používať širšie ukladaním ľubovoľných údajov, ktoré sa dajú zakódovať ako rad znakov. Vďaka tomu používateľ nemusí zadávať rovnaké informácie zakaždým, keď sa vráti na stránku alebo prejde z jednej stránky na inú.

Článok 15 ZODPOVEDNOSŤ PREDAJCU
15.1. Za činnosť Obchodu v plnej miere zodpovedá výhradný majiteľ:
TTCP Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Siewna 34a, 31-231 Kraków, Poľsko
Oblastný súd Kraków-Śródmieście v Krakove, 11. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, číslom KRS: 0000853401
DIČ PL: 6772347824
Základné imanie Spoločnosti 600 000 PLN
15.2. Opisy a fotografie Výrobkov majú iba ilustratívny charakter. Obchod (TTCP Sp. z o.o. Sp.k.) nezodpovedá za zmeny vykonané výrobcom, čo sa týka kompletizácii a farebnosti, ani za drobné rozdiely parametrov zariadení.

Článok 16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
16.1. Predajcu nezaväzujú žiadne dodatočné praktiky alebo iné dokumenty tohto typu, čo však neznamená, že už na základe všeobecne platnej legislatívy je Predajca zaviazaný nenarúšať zásady spravodlivej hospodárskej súťaže a nevyužívať nekalé trhové praktiky.

16.2. Prípadné spory, ku ktorým dôjde medzi Predajcom a Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, budú predkladané príslušnému súdu podľa adresy sídla, ktorá je uvedená v bode 1.3 Podmienok.

16.3. Všetky osoby používajúce Obchod majú hocikedy prístup k Podmienkam otvorením odkazu, ktorý je zverejnení na stránke Obchodu, majú právo skopírovať obsah do súboru alebo prevziať Podmienky vo formáte .pdf a vytlačiť.

16.4. Podmienky nadobúdajú účinnosť [_] 2020.

Kopírovanie obsahu služby, v celku alebo v časti, bez súhlasu spoločnosti TTCP Sp. z o.o. Sp.k. je zakázané.

Košík

Košík je prázdny

0