Zásady ochrany osobných údajov internetovej stránky

§ 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom internetovej stránky www.airdog.pl je spoločnosť s ručením obmedzeným „TTCP“ zapísaná do registra podnikateľov Okresným súdom pre Krakov Śródmieście v Krakove, XI hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000853401, miesto prevádzky a adresa na doručenie: ul. Siewna 34A, 31-231 Krakov, Poľsko, NIP (DIČ): PL6772347824, REGON (IČO): 121334227, e-mailová adresa (e-mail): welcome@airdog.pl , ďalej len „Správca“.
 2. Osobné údaje zhromažďované Správcom prostredníctvom internetovej stránky sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „GDPR

§ 2

DRUH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV

 1. ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD. Správca spracúva osobné údaje používateľov internetovej stránky www.airdog.pl v prípade použitia kontaktného formulára. Osobné údaje sa spracúvajú po vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 2. DRUH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV. V prípade kontaktného formulára používateľ uvádza:
  1. a) meno a priezvisko,
  2. b) emailovú adresu.
 3. OBDOBIE ARCHIVÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Osobné údaje užívateľov ukladá správca:
  1. a) ak je základom spracovania údajov vykonanie zmluvy, pokiaľ je to potrebné na vykonanie zmluvy, a po uplynutí tejto doby na dobu zodpovedajúcu premlčacej lehote reklamácie. Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia lehota je šesť rokov a pre reklamácie týkajúce sa pravidelných služieb a reklamácií týkajúcich sa vedenia podnikateľských aktivít – tri roky.
  2. b) ak je základom spracúvania údajov súhlas, tak dlho, kým nebude súhlas odvolaný a po odvolaní súhlasu, na obdobie zodpovedajúce premlčacej lehote reklamácií, ktoré môže správca vzniesť a ktoré môžu byť vznesené voči nemu. Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia lehota je šesť rokov a pre reklamácie týkajúce sa pravidelných služieb a reklamácií týkajúcich sa vedenia podnikateľských aktivít – tri roky.
 4. Pri používaní internetovej stránky môžu byť získavané ďalšie informácie, najmä: IP adresa priradená k počítaču používateľa alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.
 5. Môžete tiež zbierať navigačné údaje od používateľov vrátane informácií o odkazoch a presmerovaniach, na ktoré sa rozhodnú používatelia kliknúť, alebo iných aktivitách uskutočnených na webovej stránke. Právnym základom takýchto činností je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci na uľahčení využívania elektronických služieb a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.
 6. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné.
 7. Osobné údaje budú spracované automatizovaným spôsobom vo forme profilovania za predpokladu, že s tým vyjadríte súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dôsledkom profilovania bude priradenie profilu danej osobe, ktorá prijíma rozhodnutia alebo analyzuje alebo predvída ich preferencie, správanie a postoje.
 8. Správca dbá na ochranu záujmov dotknutých osôb a najmä na zabezpečenie toho, aby údaje, ktoré zhromažďuje, boli:
  1. a) spracúvané v súlade so zákonom,
  2. b) zbierané na označené, zákonné účely a nepodliehali ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi,
  3. c) fakticky správne a primerané vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú a ukladajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú a to nie dlhšie, než je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania.

§ 3

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje používateľov sa poskytujú poskytovateľom služieb, ktoré správca využíva pri prevádzkovaní internetovej stránky. Poskytovatelia služieb, ktorým sa osobné údaje prenášajú, v závislosti od zmluvných dojednaní a okolností buď podliehajú pokynom správcu, pokiaľ ide o účely a spôsoby spracúvania údajov (spracovateľov), alebo nezávisle špecifikujú účely a spôsoby ich spracovania (správcovia).
 2. Osobné údaje používateľov sa uchovávajú iba v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

§ 4

PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP A OPRAVU OBSAHU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov a právo ich opraviť, vymazať, obmedziť spracovanie, má právo na prenos údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. Právny základ pre žiadosť používateľa:
  1. a) Prístup k údajom – článok 15 GDPR
  2. b) Oprava údajov – článok 16 GDPR.
  3. c) Vymazanie údajov (tzv. právo byť zabudnutý) – článok 17 GDPR.
  4. d) Obmedzenie spracúvania – článok 18 GDPR.
  5. e) Prenos údajov – článok 20 GDPR.
  6. f) Námietka – článok 21 GDPR
  7. g) Odvolanie súhlasu – článok 7 ods. 3 GDPR.
 3. Na účely realizácie oprávnení uvedených v bode 2 môžete zaslať príslušný e-mail na adresu: welcome@airdog.pl
 4. V prípade, že užívateľ má oprávnenia na základe vyššie uvedených práv, správca splní žiadosť alebo ju odmietne bezodkladne splniť, najneskôr však mesiac po jej prijatí. Ak však z dôvodu komplikovanej povahy žiadosti alebo počtu žiadostí správca nebude schopný vyhovieť žiadosti do jedného mesiaca, splní svoju povinnosť v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov a predtým poinformuje užívateľa do jedného mesiaca od prijatia žiadosti – o zamýšľanom predĺžení lehoty a jej príčinách.
 5. Ak sa zistí, že spracúvanie osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR, dotknutá osoba má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

§ 5

SÚBORY „COOKIES“

 1. Internetová stránka správcu používa súbory„cookies”.
 2. Inštalácia súborov cookie je nevyhnutná pre správne poskytovanie služieb na internetovej stránke. Súbory „cookies“ obsahujú informácie potrebné na správne fungovanie stránky a tiež poskytujú možnosť zostavovať všeobecnú štatistiku návštev internetových stránok.
 3. V rámci webovej stránky sa používajú dva typy „cookies“: „relačné“ a „stále“.
  1. a) „Relačné“ „cookies“ sú dočasné súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia (opustenia stránky).
  2. b) „Trvalé“ cookies sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa po dobu uvedenú v parametroch cookies alebo dovtedy, kým ich používateľ nevymaže.
 4. Správca používa svoje vlastné súbory cookie, pre účely lepšieho spoznania spôsobu interakcie používateľa s obsahom webovej stránky. Súbory zhromažďujú informácie o spôsobe používania internetovej stránky, typu stránky, z ktorej bol používateľ presmerovaný a o počte návštev a čase návštevy internetovej stránky. Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje používateľa, ale používajú sa na vypracovanie štatistík používania stránky.
 5. Správca používa externé súbory cookie na zhromažďovanie všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics (externý správca súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA).
 6. Používateľ má právo rozhodnúť o prístupe súborov cookie k svojmu počítaču ich výberom v okne svojho prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch správy súborov cookies sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (internetového prehliadača).

§ 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Správca uplatňuje technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov primerane hrozbám a kategóriám chránených údajov, a najmä zabezpečí údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ich získaniu neoprávnenou osobou, spracúvaním, ktoré by predstavovalo porušenie platných zákonov a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.
 2. Správca sprístupní vhodné technické opatrenia na zabránenie získavaniu a zmene osobných údajov prenášaných elektronicky neoprávnenými osobami.
 3. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito Zásadami ochrany osobných údajov, platia ustanovenia nariadenia GDPR a iné príslušné ustanovenia poľského práva.
Kopírovanie obsahu služby, v celku alebo v časti, bez súhlasu spoločnosti TTCP Sp. z o.o. Sp.k. je zakázané.

Košík

Košík je prázdny

0